POMOC SPOŁECZNA

 
Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.
 
Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Każdy mieszkaniec gminy Żarki, jeżeli znalazł się w trudnej sytuacji materialnej, może zgłosić się w sprawie pomocy do Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarkach ul. Myszkowska 28
 
Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:
ubóstwa;
sieroctwa;
bezdomności;
bezrobocia;
niepełnosprawności;
długotrwałej lub ciężkiej choroby;
przemocy w rodzinie;
potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze;
trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy;
trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
alkoholizmu lub narkomanii;
zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
klęski żywiołowej lub ekologicznej. 
 
Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są obowiązane do współdziałania w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej.
 
Formy pomocy społecznej
 
Pomoc społeczna polega w szczególności na:
- przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń;
- pracy socjalnej;
- prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej;
- analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej;
- realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych;
- rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.  
 
Rodzaje pomocy społecznej
 
świadczenia pieniężne:
 
zasiłek stały,
zasiłek okresowy,
zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy,
zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie,
pomoc dla rodzin zastępczych,
pomoc na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki,
świadczenie pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla uchodźców; 
 
świadczenia niepieniężne: 
 
praca socjalna,
bilet kredytowany,
składki na ubezpieczenie zdrowotne,
składki na ubezpieczenia społeczne,
pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie,
sprawienie pogrzebu,
poradnictwo specjalistyczne,
interwencja kryzysowa,
schronienie,
posiłek,
niezbędne ubranie,
usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia oraz w rodzinnych domach pomocy,
specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia,
mieszkanie chronione,
pobyt i usługi w domu pomocy społecznej,
opieka i wychowanie w rodzinie zastępczej i w placówce opiekuńczo -wychowawczej,
pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym, pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, pomoc na zagospodarowanie - w formie rzeczowej dla osób usamodzielnianych,
szkolenia, poradnictwo rodzinne i terapia rodzinna prowadzone przez ośrodki adopcyjno-opiekuńcze
 
 
Zasady udzielania pomocy finansowej wg. ustawy o pomocy społecznej.
 
Aby taką pomoc otrzymać trzeba spełniać kryteria dochodowe wymienione w ustawie z dnia 12 marca 2005 r.  o pomocy społecznej (Dz.U. 2013 poz. 182 z późn. zm.). Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, z zastrzeżeniem art. 40, 41 i 91, przysługuje:
1. osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 542 zł, zwanej dalej "kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej",
2. osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 456 zł, zwanej dalej "kryterium dochodowym na osobę w rodzinie",
3. rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, zwanej dalej "kryterium dochodowym rodziny" 
przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów wymienionych w art. 7 pkt 2-15 lub innych okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy społecznej.
 
Za dochód uważa się:
 
dochód dziecka - dochód, do którego zalicza się kwotę otrzymywanej renty wraz z dodatkiem dla sierot zupełnych, zasiłek pielęgnacyjny, dodatek pielęgnacyjny, otrzymywane alimenty oraz kwotę odpowiadającą dochodom uzyskiwanym z majątku dziecka;
dochód na osobę w rodzinie - dochód rodziny podzielony przez liczbę osób w rodzinie;
dochód rodziny - sumę miesięcznych dochodów osób w rodzinie;
 
 
Najczęściej zadawane pytania
 
Gdzie można składać wniosek dotyczący zasiłków z pomocy społecznej?
 
Wniosek dotyczący zasiłków z pomocy społecznej można składać w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żarkach.
Jak wygląda procedura przyznawania zasiłku z pomocy społecznej?
 
Petent najpierw składa wniosek o zasiłek z pomocy społecznej. Pracownik socjalny w ciągu 2 tygodni od zgłoszenia chęci pomocy udaje się w celu rozeznania sytuacji rodzinnej oraz przeprowadza wywiad u osoby wnioskującej o pomoc. Po przeprowadzeniu wywiadu, jeżeli osoba spełnia wszystkie kryteria zawarte w ustawie rodzinie lub osobie zostaje przyznana pomoc. Jeżeli osoba nie spełnia w/w kryteriów otrzymuje odmowę przyznania świadczenia.
 
 
 
Czy można zgłosić potrzebę udzielenia pomocy dla osoby obcej?
Tak, należy skontaktować się z Miejsko - Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Żarkach i poinformować o osobie potrzebującej pomocy np. sąsiad lub inna osoba. Zgłoszenie zostanie zarejestrowane i rozpocznie się procedura zmierzająca do udzielenia pomocy.