POMOC SPOŁECZNA

 

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

 

Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Każdy mieszkaniec gminy Żarki, jeżeli znalazł się w trudnej sytuacji materialnej, może zgłosić się w sprawie pomocy do Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarkach ul. Myszkowska 28

 

Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:

ubóstwa;

sieroctwa;

bezdomności;

bezrobocia;

niepełnosprawności;

długotrwałej lub ciężkiej choroby;

przemocy w rodzinie;

potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;

bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;

braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze;

trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy;

trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;

alkoholizmu lub narkomanii;

zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;

klęski żywiołowej lub ekologicznej. 

 

Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są obowiązane do współdziałania w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej.

 

Formy pomocy społecznej

 

Pomoc społeczna polega w szczególności na:

- przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń;

- pracy socjalnej;

- prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej;

- analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej;

- realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych;

- rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.  

 

Rodzaje pomocy społecznej

 

świadczenia pieniężne:

 

•           zasiłek stały,

•           zasiłek okresowy,

•           zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy,

•           zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego.,

 

świadczenia niepieniężne: 

 

•           praca socjalna,

•           bilet kredytowany,

•           składki na ubezpieczenie zdrowotne,

•           składki na ubezpieczenia społeczne,

•           pomoc rzeczowa,

•           sprawienie pogrzebu,

•           poradnictwo specjalistyczne,

•           interwencja kryzysowa,

•           schronienie,

•           posiłek,

•           niezbędne ubranie,

•           usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania,

•           specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia,

•           mieszkanie chronione,

•           pobyt i usługi w domu pomocy społecznej,

           

 

Zasady udzielania pomocy finansowej wg. ustawy o pomocy społecznej.

 

Aby taką pomoc otrzymać trzeba spełniać kryteria dochodowe wymienione w ustawie z dnia 12 marca 2004 r.  o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 poz. 1769.). Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, z zastrzeżeniem art. 40, 41 i 91, przysługuje:

1.         osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 634 zł, zwanej dalej "kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej",

2.         osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 514 zł, zwanej dalej "kryterium dochodowym na osobę w rodzinie",

3.         rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, zwanej dalej "kryterium dochodowym rodziny" 

•           przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów wymienionych w art. 7 pkt 2-15 lub innych okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy społecznej.

 

Za dochód uważa się:

 

•           dochód rodziny - sumę miesięcznych dochodów osób w rodzinie;

•           dochód dziecka - dochód, do którego zalicza się kwotę otrzymywanej renty wraz z dodatkiem dla sierot zupełnych, zasiłek pielęgnacyjny, dodatek pielęgnacyjny, otrzymywane alimenty oraz kwotę odpowiadającą dochodom uzyskiwanym z majątku dziecka;

 

•           dochód na osobę w rodzinie - dochód rodziny podzielony przez liczbę osób w rodzinie

 

Do składanego wniosku należy załączyć informacje o dochodach z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony.

 

Najczęściej zadawane pytania

 

Gdzie można składać wniosek dotyczący zasiłków z pomocy społecznej?

 

Wniosek dotyczący zasiłków z pomocy społecznej można składać w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żarkach.

Jak wygląda procedura przyznawania zasiłku z pomocy społecznej?

 

Petent najpierw składa wniosek o zasiłek z pomocy społecznej. Pracownik socjalny w ciągu 14 dni od zgłoszenia chęci pomocy udaje się do miejsca zamieszkania rodziny w celu rozeznania sytuacji rodzinnej oraz przeprowadza wywiad u osoby wnioskującej o pomoc. Po przeprowadzeniu wywiadu, jeżeli osoba spełnia wszystkie kryteria zawarte w ustawie rodzinie lub osobie zostaje przyznana pomoc. Jeżeli osoba nie spełnia w/w kryteriów otrzymuje odmowę przyznania świadczenia.

 

  

Czy można zgłosić potrzebę udzielenia pomocy dla osoby obcej?

Tak, należy skontaktować się z Miejsko - Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Żarkach i poinformować o osobie potrzebującej pomocy np. sąsiad lub inna osoba. Zgłoszenie zostanie zarejestrowane i rozpocznie się procedura zmierzająca do udzielenia pomocy.