Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą

Informuję, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejsko-Gminny Osrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Żarkach przy ul. Myszkowska nr 28 NIP 577 17 98 955 reprezentowanym przez Kierownika placówki, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 2. inspektorem danych osobowych u Administratora jest  Grzegorz Franelak

       e-mail: iod@gimpmyszkow.pl

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań wynikających z Ustaw i nie będą udostępniane innym odbiorcom, za wyjątkiem podmiotów ściśle współpracujących ( służby prawne, informatyczne, IOD). Jak również instytucji państwowych upoważnionych do uzyskania danych na mocy odrębnych przepisów prawa (np. prokuratura, policja, sąd …..).
 2. podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są ustawy:
 • ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( t. j. Dz. U. z 2017, poz. 1796)
 • ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych ( t. j. Dz. U. z 2017, poz. 1952)
 • ustawa z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ( t. j. Dz. U. z 2017, poz. 1796)
 • ustawa z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 554)
 • ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( t. j. Dz. U. z 2017, poz. 1697)
 • ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( t. j. Dz. U. z 2016, poz. 487)
 • ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( t. j. Dz. U. z 2015, poz. 1390)
 • ustawa z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” ( Dz. U. z 2016, poz. 1860)
 • ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( t.j. Dz. U. z 2017, poz. 1938)
 • ustawa z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów ( t. j. Dz. U. z 2017, poz. 2092)

 

 1. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 2. Dane nie są przekazywane za granicą,
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres archiwizacji dokumentów wymaganego na mocy odrębnych przepisów- dane osobowe Klienta zostaną zanonimizowane
 4. posiada Pani/Pan prawo do:
 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

      9. wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.