Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

  • Dział świadczeń rodzinnych, i zaliczki alimentacyjnej,
  • Dział finansowo - księgowy,
  • Dział pomocy środowiskowej - pracownicy socjalni,
  • Dział usług opiekuńczych

Kierownik MGOPS - Teresa Kowacka

W sprawach skarg i wniosków interesanci przyjmowani są codziennie w godzinach pracy ośrodka.

Komórki Organizacyjne

Dział Pomocy Środowiskowej

Pracownik socjalny - Agnieszka Pala-Czyż
Starszy specjalista pracy socjalnej - Krystyna Banik
Starszy specjalista pracy socjalnej - Ewa Jaworska

Dział wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
Jolanta Michalik – asystent rodziny

Dział Usług Opiekuńczych

Asystent osoby niepełnosprawnej - Zdzisława Bereska
Asystent osoby niepełnosprawnej - Bożena Socha
Opiekun - Barbara Płaczek
Opiekun - Anna Fałkowska
Opiekun - Wioletta Zamora
Młodszy opiekun – Wioleta Gordel

Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego
Inspektor - Edyta Kurpios tel.34 313 00 85 w. 24
      
Dział Finansowo – Księgowy
Główna księgowa - Marta Szydłowska

Dział pozyskiwania środków z Unii Europejskiej
Starszy referent , koordynator projektu – Polak Ewelina

Godziny: 7:30 - 10:00 praca w MGOPS, 11:00 - 15:30 praca w terenie - wywiady środowiskowe

Rejon I
Ewa Jaworska - starszy specjalista pracy socjalnej .

Obszar działania: Wieś: Wysoka Lelowska, Zawada, Czatachowa, Suliszowice, Zaborze, Ostrów, Przybynów. tel. 34 3130085 w. 22

Rejon II
Krystyna Banik - starszy specjalista pracy socjalnej

Obszar działania: Wsie: Jaworznik, Kotowice, dzielnica Żarek - Przewodziszowice, miasto Żarki
ul. Częstochowska z przyległymi osiedlami tel. 34 3130085 w.21

Rejon III
Agnieszka Pala-Czyż - pracownik socjalny

Obszar działania: Żarki - Osiedle 600-lecia tel. 34 3130085 w.25