Koordynacja Systemów Zabezpieczenia Społecznego- ważne informacje

 

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 7 lipca 2017r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (Dz. U. z 2017, poz. 1428) z dniem 1 stycznia 2018r. realizacja zadania z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego została przekazana Wojewodom. W związku z powyższym zadanie koordynacji ww. świadczeń, realizowane dotychczas przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, od 2 stycznia 2018 roku realizuje Wydział Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, Oddział do spraw Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego.

W związku z powyższym zwrócono  się z uprzejmą prośbą o przyjmowanie od Stron dokumentacji składanej w sprawach świadczeń rodzinnych i wychowawczych - w szczególności uzupełnień dokonywanych w związku z wezwaniami wystosowanymi z ROPS bądź z Oddziału do spraw Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego  oraz kierowanie jej na adres:

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Wydział Polityki Społecznej

Ul. Powstańców 41a

40-024 Katowice.

Poproszono również o informowanie klientów oraz pracowników organów właściwych, iż obsługa klientów indywidulanych w sprawach dotyczących koordynacji świadczeń jest możliwa w pokoju 4.06
w dniach: poniedziałek, czwartek i piątek w godzinach od 08.30 do 14.30 (przy ulicy Powstańców 41a, Katowice). Natomiast obsługa telefoniczna jest  możliwa w godzinach od 08.00 do 10.00 w dniach poniedziałek, czwartek i piątek pod numerami telefonów: 32 606 3351, 32 606 3352, 32 606 3354,32 606 3355, 32 606 3357, 32 606 3358, 32 606 3359, 32 606 336132 606 3362, 32 606 3363

 

Zachęca się  Państwa także do zapoznania się z informacjami umieszczonymi na stronie internetowej http://www.katowice.uw.gov.pl/usluga/koordynacja-swiadczen-rodzinnych-i-swiadczenia-wychowawczego.

 

W związku z licznymi telefonami zarówno klientów jak i pracowników realizujących przedmiotowe świadczenia w gminach zwracam się do Państwa z prośbą o zwrócenie szczególnej uwagi, aby przekazywana do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego dokumentacja dotycząca świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego (na podstawie z art.16 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz  art. 23 a ustawy o świadczeniach rodzinnych) zawierała złożone przez stronę dokumenty i/lub zaświadczenia bądź oświadczenia strony dotyczące:

dokładnego adresu zamieszkania wnioskodawcy, dzieci oraz członka rodziny przebywającego poza granicami RP na terytorium państwa objętego koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego (np. w postaci oświadczenia),

okresu przebywania oraz charakteru/celu przebywania wnioskodawcy lub członka jego rodziny poza granicami RP na terenie państwa objętego koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego, w szczególności czy jest to związane z podjęciem legalnej działalności zarobkowej, pobieraniem świadczeń emerytalno-rentowych lub podjęciem przez jednego z rodziców studiów,

w przypadku przebywania poza granicami RP związanego z podjęciem pracy najemnej, działalności gospodarczej bądź pobierania renty/emerytury lub innych świadczeń - dokumenty potwierdzające ten fakt (np. aktualne zaświadczenie o okresie zatrudnienia od pracodawcy wraz z ewentualnym tłumaczeniem, dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej (np. Gewerbeanmeldung), zaświadczenie z zagranicznego urzędu pracy potwierdzające okres rejestracji i ewentualne otrzymywanie zasiłku dla bezrobotnych, dokumenty potwierdzające otrzymywanie emerytury, renty lub innych zagranicznych świadczeń)

oświadczenia o dochodach osiąganych przez członków rodziny (w tym o dochodach niepodlegających opodatkowaniu), stanowiących integralną część wniosków oraz dokumentów potwierdzających uzyskanie lub utratę dochodu, w tym uzyskanie dochodu zagranicznego zarówno w roku bazowym jak i po roku bazowym,

dokumenty potwierdzające sytuację zawodową rodzica/opiekuna dzieci pozostającego z dziećmi w Polsce, np.: aktualne zaświadczenie o okresie zatrudnienia od pracodawcy, zaświadczenie z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Powiatowego Urzędu Pracy bądź Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, dokumenty potwierdzające otrzymywanie emerytury i/lub renty lub innych świadczeń, a także dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej,

 

Brak powyższych informacji uniemożliwia stwierdzenie czy w sprawach tych mają lub mogą mieć zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Ponadto,
brak dokumentów określających sytuację dochodową i zawodową pełnoletnich członków rodziny skutkuje wydłużeniem postępowania w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim, który w takich przypadkach wzywa wnioskodawcę do ich przedłożenia. Mając na uwadze dobro strony oraz możliwie najkrótszy czas prowadzenia postępowania administracyjnego, zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o przekazywanie kompletnej dokumentacji.

Przypominamy również, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wnioski  o świadczenie rodzinne i świadczenie wychowawcze składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie. Następnie, w przypadku gdy członek rodziny uprawnionej do świadczeń przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w państwie, w którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego organ właściwy przekazuje wniosek wraz z dokumentami do wojewody (Wydział Polityki Społecznej). Zatem wnioski bezpośrednio wniesione przez Wnioskodawcę do WPS, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej będą przekazane do organu właściwego zgodnie z art. 65 Kodeksu postępowania administracyjnego.