Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 – 2023

 

 

 

Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 – 2023 rok Gmina Żarki realizuje program pomocy mieszkańcom w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023. Program dofinansowany jest ze środków budżetu państwa. Środki z budżetu państwa przeznaczone są na dofinansowanie działań gminy polegających na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym w szczególności: -dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej, -dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej, -osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym. Dotacja przeznaczona jest na realizację programu w ramach modułu 1 „Moduł dla dzieci i młodzieży” oraz moduł 2 „Modułu dla osób dorosłych” Celem dotacji jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych. Wysokość dotacji celowej w 2023 r. dla Gminy Żarki na dofinansowanie zadania wynosi 19 339 zł. zł.

Szczegółowe informacje o programie dostępne są pod linkiem: https://www.gov.pl/web/rodzina/program-posilek-w-szkole-i-w-domu-na-lata-2019-2023