Fundusz Alimentacyjny

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do alimentów na podstawie tytułu wykonawczego w przypadku bezskuteczności egzekucji do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności - bezterminowo , jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 800,00 zł.

Świadczenia z Funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyżej niż 500,00 zł.

Świadczenia z Funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:

- została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej

- zawarła związek małżeński

Wnioski o świadczenia z funduszu alimentacyjnego są rozpatrywane w oparciu o następując akty prawne:

- Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2019 r. poz. 670 z późn.zm. ),

- Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach w sprawach o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego  (Dz.U.z 2017 r.  poz. 1467)

- Ustawy  z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin ( Dz.U. z  2017 r. poz.1428 )

- Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 z zm.)
 

 

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy są
przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą  elektroniczną
od 2018 r - od dnia 1 lipca danego roku.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek
wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 30 września danego roku, ustalenie
prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego
następuje do dnia 30 listopada tego roku.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek
wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku, ustalenie
prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego
następuje do dnia 31 grudnia tego roku.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz
z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada danego roku, ustalenie prawa do
świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje
do dnia 31 stycznia następnego roku.
 W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz
z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 grudnia danego roku do dnia 31 stycznia następnego roku,
ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu
alimentacyjnego następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

 

Do wniosku na Fundusz alimentacyjny należy dołączyć:

1) zaświadczenie od komornika o wysokości alimentów przekazanych na rzecz dziecka

2) zaświadczenie od komornika stwierdzające bezskuteczność egzekucji (za ostatnie dwa miesiące)

3) zaświadczenie o pobranym stypendium na dziecko

4) zaświadczenie z Urzędu Miasta o wysokości hektarów przeliczeniowych w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego

5) aktualny wyrok alimentacyjny

6) zaświadczenie ze szkoły potwierdzające kontynuację nauki przez dzieci, które ukończyły 18 rok życia

7) Ksero świadectwa pracy w przypadku utraty zatrudnienia,

8) Ksero umowy o pracę

9) W przypadku podjęcia pracy dochód netto od pracodawcy

-     z miesiąca następującego po miesiącu w którym dochód został osiągnięty

10) Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy w przypadku zarejestrowania w w/w Urzędzie.

W przypadku składania wniosku na Fundusz Alimentacyjny po raz pierwszy należy dodatkowo dołączyć kserokopię skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka/dzieci