Usługi opiekuńcze

 Zasady udzielania pomocy w formie usług opiekuńczych

Zadania:

Kwalifikowanie do pomocy w formie usług opiekuńczych oraz wydawanie decyzji administracyjnych w tym zakresie.

Zapewnianie realizacji usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych osobom starszym, chorym, niepełnosprawnym - samotnym i pozostającym w rodzinie (jeśli rodzina nie jest w stanie zabezpieczyć odpowiedniej opieki).

Kontrola prawidłowości wykonywania usług - nadzór nad pracą opiekunek.

W dziale tym realizuje się zdania związane usługami opiekuńczymi i specjalistycznymi usługami opiekuńczymi dla osób, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione.

Usługi opiekuńcze mogą być również przyznane osobom, które wymagają pomocy innych, a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić. Obejmują one pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną zaleconą przez lekarza, pielęgnację oraz w miarę możliwości również zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Ubiegając się o przyznanie usług opiekuńczych należy złożyć wniosek, zaświadczenie lekarskie informujące, iż z uwagi na stan zdrowia osoba ubiegająca się o objęcie pomocą w formie usług opiekuńczych wymaga pomocy ze strony osoby drugiej. W/w świadczenie przyznaje się zgodnie z art. 50 ustawy o pomocy społecznej. Szczegółowe zasady przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasady zwolnienia od opłat precyzuje uchwała Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 19.04.2006 r. Dochód netto – 634 zł osoby samotnie gospodarującej oraz 514 zł na osobę w rodzinie zwalnia ją od odpłatności za usługi.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach można ubiegać się o częściowe lub całkowite zwolnienie z ponoszenia opłaty za usługi, a zwłaszcza ze względu na koszty leczenia i dietę, konieczności ponoszenia opłat za pobyt członka rodziny w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej, zdarzenia losowego, oraz innych uzasadnionych okoliczności.

W dziale usług opiekuńczych można także ubiegać się o świadczenie usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Podstawą do przyznania świadczenia jest wniosek, zaświadczenie o stanie zdrowia ze wskazaną dzienną ilością godzin świadczonych usług wydane przez lekarza psychiatrę, decyzja ZUS o przyznanych świadczeniach. Zasady odpłatności za te usługi normuje rozporządzenie Ministra Polityki Socjalnej z dnia 22 września 2005 roku w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych ( Dz.U. z 2005r poz.1598).