Pomoc społeczna

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Każdy mieszkaniec gminy Żarki, jeżeli znalazł się w trudnej sytuacji materialnej, może zgłosić się w sprawie pomocy do Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarkach ul. Myszkowska 28

Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:

 • ubóstwa;
 • sieroctwa;
 • bezdomności;
 • bezrobocia;
 • niepełnosprawności;
 • długotrwałej lub ciężkiej choroby;
 • przemocy w rodzinie;
 • potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
 • bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
 • braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze;
 • trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy;
 • trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
 • alkoholizmu lub narkomanii;
 • zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
 • klęski żywiołowej lub ekologicznej. 

Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są obowiązane do współdziałania w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej.

Formy pomocy społecznej

Pomoc społeczna polega w szczególności na:

 • przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń;
 • pracy socjalnej;
 • prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej;
 • analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej;
 • realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych;
 • rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.  

Rodzaje pomocy społecznej

świadczenia pieniężne:

 • zasiłek stały,
 • zasiłek okresowy,
 • zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy,
 • zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego.,

świadczenia niepieniężne: 

 • praca socjalna,
 • bilet kredytowany,
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne,
 • składki na ubezpieczenia społeczne,
 • pomoc rzeczowa,
 • sprawienie pogrzebu,
 • poradnictwo specjalistyczne,
 • interwencja kryzysowa,
 • schronienie,
 • posiłek,
 • niezbędne ubranie,
 • usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania,
 • specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia,
 • mieszkanie chronione,
 • pobyt i usługi w domu pomocy społecznej,

Zasady udzielania pomocy finansowej wg. ustawy o pomocy społecznej.

Aby taką pomoc otrzymać trzeba spełniać kryteria dochodowe wymienione w ustawie z dnia 12 marca 2004 r.  o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 poz. 1507 ze zm.). Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, z zastrzeżeniem art. 40, 41 i 91, przysługuje:

 1.  osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 776 zł, zwanej dalej "kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej",
 2. osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 600 zł, zwanej dalej "kryterium dochodowym na osobę w rodzinie",
 3. rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, zwanej dalej "kryterium dochodowym rodziny" 
 • przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów wymienionych w art. 7 pkt 2-15 lub innych okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy społecznej.

Za dochód uważa się:

 • dochód rodziny - sumę miesięcznych dochodów osób w rodzinie;
 • dochód dziecka - dochód, do którego zalicza się kwotę otrzymywanej renty wraz z dodatkiem dla sierot zupełnych, zasiłek pielęgnacyjny, dodatek pielęgnacyjny, otrzymywane alimenty oraz kwotę odpowiadającą dochodom uzyskiwanym z majątku dziecka;
 • dochód na osobę w rodzinie - dochód rodziny podzielony przez liczbę osób w rodzinie

Do składanego wniosku należy załączyć informacje o dochodach z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony.

Najczęściej zadawane pytania

Gdzie można składać wniosek dotyczący zasiłków z pomocy społecznej?

Wniosek dotyczący zasiłków z pomocy społecznej można składać w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żarkach.

Jak wygląda procedura przyznawania zasiłku z pomocy społecznej?

Petent najpierw składa wniosek o zasiłek z pomocy społecznej. Pracownik socjalny w ciągu 14 dni od zgłoszenia chęci pomocy udaje się do miejsca zamieszkania rodziny w celu rozeznania sytuacji rodzinnej oraz przeprowadza wywiad u osoby wnioskującej o pomoc. Po przeprowadzeniu wywiadu, jeżeli osoba spełnia wszystkie kryteria zawarte w ustawie rodzinie lub osobie zostaje przyznana pomoc. Jeżeli osoba nie spełnia w/w kryteriów otrzymuje odmowę przyznania świadczenia.

Czy można zgłosić potrzebę udzielenia pomocy dla osoby obcej?

Tak, należy skontaktować się z Miejsko - Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Żarkach i poinformować o osobie potrzebującej pomocy np. sąsiad lub inna osoba. Zgłoszenie zostanie zarejestrowane i rozpocznie się procedura zmierzająca do udzielenia pomocy.