Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Żarki

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Żarki zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Żarki.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Niektóre podstrony nie posiadają poprawnej struktury nagłówków,
 • Moduł kalendarza nie posiada wymaganego kontrastu
 • Moduł kalendarza nie posiada poprawnie oznaczonych elementów nawigacyjnych
 • Niektóre elementy nie posiadają jasnego celu linku

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Ewa Flak.
 • E-mail: opszarki@wp.pl
 • Telefon: 343130085

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Agnieszka Pala-Czyż - kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarkach
 • Adres: ul. Myszkowska 28,
  42-310 Żarki
 • E-mail: opszarki@wp.pl
 • Telefon: 343130085

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do budynku Ośrodka prowadzi 1 wejście.

Wszystkie pomieszczenia do obsługi klientów znajdują się na parterze. Do działu księgowego w części korytarza prowadzą schody. W budynku nie ma windy.

Przed wejściem znajduje się oznakowany przycisk przyzywowy do kontaktu osoby niepełnosprawnej, potrzebującej pomocy z pracownikiem, który udziela pomocy w wejściu do budynku.

Ośrodek posiada toaletę dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma oznaczeń w języku Braillea, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.

Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma pętli indukcyjnej. Brak możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

 • Na stronie zastosowano możliwość zmiany kontrastu,
 • Na stronie istnieje mechanizm, który umożliwia pominięcie bloków treści powtarzanych na wielu stronach internetowych,
 • Strona posiada mechanizm zmiany wielkości czcionki.

Inne informacje i oświadczenia

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Żarki zapewnia, że dostępność cyfrowa strony jest dla nas bardzo istotna i dołożymy wszselkich starań aby dbać o jej zapewnienie. Jeśli znajdziesz jakiś błąd na stronie, poinformuj nas o tym.

ZAŁĄCZNIKI